Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Integracja

GDYBY KAŻDY BYŁ TAKI SAM 
NIKT NIKOMU NIE BYŁBY POTRZEBNY” 
(KS. J. TWARDOWSKI)

INTEGRACJA

Termin integracja pochodzi z łaciny (integro) i oznacza proces tworzenia się całości z jakiejś części, zespalania poszczególnych elementów w całość. Sposobem realizowania idei integracji w edukacji jest tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych. Klasy integracyjne umożliwiają włączenie dzieci niepełnosprawnych w społeczność dzieci pełnosprawnych, a tym samym rozwinięcie między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalno-społecznych. Nie trzeba stwarzać sztucznych warunków i „uczyć”,  jak żyć w normalnym społeczeństwie, ponieważ klasy integracyjne są miejscem naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym dzięki obcowaniu z rówieśnikami, uczą akceptacji odmienności drugiego człowieka, nawiązywania kontaktów każdego z każdym. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości.

Dzięki integracji:
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
• - przełamują barierę nieśmiałości i izolacji,
• - odkrywają własne zainteresowania i predyspozycje,
• - mają większą motywację do działania, bo chcą dorównać zdrowym rówieśnikom,
• - uczą się akceptować swoją inność,
• - kształtują wiarę we własne możliwości,
• - dostrzegają swoje mocne strony, a nie tylko słabości
• - rozwijają wyobraźnię,
• - nawiązują przyjaźnie ze zdrowymi rówieśnikami.

Uczniowie pełnosprawni:
• - stają się bardziej tolerancyjni i opiekuńczy,
• - uczą się cierpliwości i empatii,
• - umieją postępować z osobami niepełnosprawnymi,
• - uczą się akceptacji cudzej i własnej inności,
• - stają się odpowiedzialni i życzliwi wobec siebie,
• - przełamują stereotypy.

Powrót