Przedszkole Nr 4 w Łęcznej Przedszkole Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - O nas Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Przedszkolaki Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Galeria Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Dla Rodziców Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Kontakt
Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Metody

W codziennej pracy z dziećmi stosujemy aktywizujące, czynnościowe, problemowe i nowatorskie metody, które inspirują dziecko do poznawania, odkrywania, badania, tworzenia i działania. Należą do nich:

Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”
Metoda wspomagająca rozwój umysłowy dzieci oraz zasady edukacji matematycznej. Ćwiczenia i zabawy dopasowane są do wieku i możliwości dzieci- opracowane tak, by edukacja matematyczna była jak najbardziej przystępna i przyjazna dzieciom.

Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz)
Metoda ta wspomaga rozwój koncentracji, słuchania oraz przyswajania wiedzy. Dzięki grom i zabawom z piosenką, przy muzyce dzieci mają szansę kształtować swoją wyobraźnię, zdolności twórcze i improwizacyjne. Rozwija także motorykę dziecka i poznawanie wielozmysłowe. Metoda ta pomaga w integracji grupy.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Metoda ta, to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do: poznawania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.

Metoda Carla Orffa
Metoda ta polega na twórczym obcowaniu z muzyką realizującym się w różnych formach ruchu, tańcu, śpiewie, mowie, grze na instrumentach.


Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Metoda ta, integruje różne formy aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich wierszy lub wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową.


Metoda Pedagogiki Zabawy
Metoda ta polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych różnych krajów w celu integracji dzieci. Uczy ona współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej.

Metoda Rudolfa Labana
Metoda Labana jest metodą gimnastyki twórczej, metodą improwizacji ruchowej, u której podstaw leży naturalna ruchliwość. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji, ćwiczeniami muzyczno-ruchowymi, zabawą, tańcem, opowieścią ruchową, scenkami dramowymi. Cechą charakterystyczną metody jest odchodzenie od ruchu odwzorowanego na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem. Celem tej metody jest rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej w obrębie pięciu głównych tematów, jakimi są:

  • wyczucie własnego ciała

  • wyczucie przestrzeni

  • wyczucie ciężaru i czasu

  • doskonalenie płynności ruchów

  • kształtowanie umiejętności współdziałania z partnerem

Elementy metody Marii Montessori

Metoda ta, daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Metoda projektów

Jest to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności i integrująca wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą metody projektów jest samodzielna praca dzieci służąca do realizacji określonego przedsięwzięcia , w oparciu o wcześniej przyjęte założenia. Metoda polega na rozwijaniu samodzielności, współpracy, rozwija myślenie, daje możliwość samooceny i wypowiadania się na temat swojej pracy. Dzieci samodzielnie podejmują decyzje, rozwiązują problemy, komunikują się , dyskutują, wspólnie szukają rozwiązań i rozwijają poczucie odpowiedzialności.


Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze

Zabawy badawcze dostarczają dziecku niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości rzeczy i zjawisk. Zabawom badawczym towarzyszy napięcie, które dostarcza dziecku różnorodnych przeżyć: zadowolenia, satysfakcji, radości z tego, że coś poznało, odkryło, doszło do jakiegoś wniosku. Ten ładunek pozytywnych emocji, jakie niesie ze sobą zabawa badawcza, sprawia, że ma ona ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.
 

Elementy metody integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to umiejętność gromadzenia przez mózg wrażeń ze wszystkich zmysłów, rozpoznawania ich, przetwarzania i integrowania ze wcześniejszymi dpoświadczeniami w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane w celowym działaniu i aby reakcja organizmu na te działania była adekwatna.

Powrót