Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Oferta przedszkola

W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dzieci.
 • Każde dziecko traktujemy w sposób indywidualny i podmiotowy.
 • Dokładamy wszelkich starań, by nasze dzieci rozwijały się w atmosferze ciepła, zrozumienia i szacunku.
 • Kształtujemy w nich poczucie własnej wartości i akceptacji.
 • Wdrażamy do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami.
 • Zapewniamy dzieciom warunki do twórczej aktywności.
 • Rozbudzamy i rozwijamy u naszych przedszkolaków świadomość przyrodniczą i ekologiczną.
 • Promujemy zdrowy styl życia.
 • Kultywujemy tradycje regionalne i narodowe.
 • Preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi.
 • Zapewniamy dzieciom liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Organizujemy wycieczki.
 • Zapewniamy uczestnictwo w spektaklach teatralnych, koncertach edukacyjnych, konkursach plastycznych.


Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest:              

 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.

Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze,
 • jest kreatywny,
 • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • wykazuje samodzielność,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • wykazuje umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, uważnego słuchania, korzystania z posiadanych wiadomości,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 


OFERTA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4

 

 

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat

 Przedszkole zapewnia zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy czasem

 

na zabawę, naukę i społeczne wychowanie. W naszych czasach należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieciom nie zabierać dzieciństwa i zapewnić równowagę psychiczną w ,,pędzie cywilizacyjnym”.

 

 

 

W RAMACH MIESIĘCZNEGO CZESNEGO ZAPEWNIAMY:

 

- zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
- język angielski – 2 x tydzień,

 

- rytmikę – 2 x tydzień,

 

- religię dla 5- latków – 2 x tydzień (zgodnie z deklaracją rodziców)

 

- opiekę psychologiczno-pedagogiczną (badania logopedyczne, praca wyrównawczo-kompensacyjna),

 

- konsultacje z psychologiem, logopedą oraz innymi pracownikami przedszkola,

 

- zajęcia z psychologiem -indywidualne i grupowe,
- zajęcia z logopedą dla dzieci objętych terapią,

 

- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka,

 

- zajęcia i zabawy wyzwalające aktywność twórczą z zastosowaniem metod aktywizujących,
- zabawy w czytanie,

 

- zajęcia muzyczno-taneczne prowadzone metodami C. Orffa,R. Labana,

 

- zajęcia aktywizujące aktywność ruchową z wykorzystaniem sprzętu i przyborów (ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe),
- zajęcia plastyczno-konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik plastycznych,
- zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty,

 

- zabawy matematyczne „Matematyka na wesoło”,

 

- zabawy w licznych kącikach zainteresowań (czytelniczy, matematyczny, badawczo-eksperymentalny, przyrodniczy, muzyczny, plastyczny, teatralny, konstrukcyjny, fryzjerski, mechanika, stolarski, lekarski, sklep, kuchenny).

 

OFERUJEMY

 

-wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka,

 

- bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka,

 

- pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych,

 

- zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców,

 

- udział dzieci w przedstawieniach, konkursach, przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówkę i instytucje lokalne,

 

- imprezy okolicznościowe , przedstawienia, koncerty muzyczne,

 

- wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi,

 

- wyprawy edukacyjne, wycieczki,

 

- dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole,

 

- świętowanie urodzin dzieci,

 

- aktualności z życia przedszkola na stronie internetowej,

 

- ładne, estetyczne, duże, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny ogród,

 

- smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.

 


PONADTO PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA PŁATNE

 


- zajęcia taneczne – Taniec towarzyski -2 x tydzień,

 

-inne zajęcia dodatkowe zgodnie z potrzebami rodziców(np. gimnastyki korekcyjnej , taniec nowoczesny)

 

- warsztaty edukacyjne (pszczelarskie, pisania na woskowych tabliczkach, garncarskie, lepienia z białej gliny, czerpania papieru, eksperymentów fizycznych)

 

- teatrzyki i koncerty muzyczne.

CO JEST DLA NAS WAŻNE?

 

- organizujemy dzieciom warunki do ich własnego działania, inspirujemy, a nie wymagamy, motywujemy a nie oceniamy- pozwalamy na oryginalność, fantazję, pomysłowość.
- dbamy o harmonijny rozwój uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej, kreatywności,
- stosujemy metody poszukujące , ekspresyjne i praktyczne- samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania i ćwiczeń utrwalających,
- rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą,
- podejmujemy działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań,
- wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek,
- dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich,
- rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie,
- prowadzimy planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach (dobro, piękno, prawda, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancja, zdrowie, przyroda, ojczyzna).

Powrót