Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Pedagog Specjalny

Prowadzi badania nad potrzebami edukacyjnymi osób niepełnosprawnych; udziela im wsparcia i pomocy; prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach różnych poziomów nauczania oraz w klasach integracyjnych. Realizuje procesy rewalidacji, kompensacji oraz resocjalizacji osób niepełnosprawnych.

Pedagog specjalny realizuje swoje zadania w bezpośredniej pracy z grupą rówieśniczą oraz w trakcie indywidualnych zajęć.

Jego praca polega na:

 • zapewnieniu podopiecznym opieki,

 • realizacji programu dydaktycznego,

 • dostarczaniu informacji o możliwościach i ograniczeniach dziecka,

 • nawiązywaniu współpracy z rodzicami w celu udzielenia bezpośrednich wskazówek, dotyczących oddziaływań terapeutycznych,

 • współdecydowaniu o doborze metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,

 • dokonywaniu diagnozy oraz sformułowaniu oddziaływań dydaktycznych,

 • realizacji przez dziecko niepełnosprawne kolejnych zadań opracowanego dla niego programu edukacyjno- terapeutycznego,

 • dostosowaniu wymagań do możliwości i potrzeb dziecka, tak aby mogło pracować na swoim najwyższym, maksymalnym poziomie,

 • wykorzystywaniu w pracy specjalnych metod i specjalnie dostosowanych pomocy dydaktycznych,

 • czuwaniu i budowaniu integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

 • wspieraniu rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez: kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy dziecka na zajęciach, udzielanie codziennych instruktaży dotyczących pracy z dzieckiem, udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych ( i wskazywanie ich).

Powrót