Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania dziecka z przedszkola obowiązująca w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Łęcznej

 1. Przyprowadzanie dzieci:

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni.

 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali.

 3. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela pokazać go.

 4. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

 5. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
  i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/ opiekunów na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

 6. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

 7. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy, lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

 8. Jeśli nauczyciel zauważy niepokojące objawy chorobowe u dziecka natychmiast zawiadamia rodziców.

 9. Dziecka należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.10 lub później po uprzednim poinformowaniu przedszkola o pomniejszym przybyciu dziecka.

 1. Odbieranie dziecka:

 1. Odbiór dziecka z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe do tego upoważnione.

 2. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/ opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodzica/ opiekuna prawnego (załącznik do umowy zawartej z rodzicami o świadczenie usług.)

 3. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dziecka z każdej grupy wiekowej.

 4. Nauczyciel w razie najmniejszej wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola
  z dokumentem tożsamości.

 5. Jeśli okaże się , że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

 6. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/ opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.

 7. Rodzice/ opiekunowie po odebraniu dziecka zobowiązani są opuścić plac zabaw.

 8. Dopuszcza się wydanie dziecka innej osobie, niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodzica/ opiekuna prawnego bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.

 9. Odbieranie dziecka przez osoby niepełnoletnie może odbywać się tylko
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych.

 10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądu.

 12. W przypadku pozostania rodzica/ opiekuna prawnego na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica
  z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.

 13. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.

 14. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciele.

 15. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

 16. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani
  o zasadach przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci.

 1. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka
  z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki:

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola do godziny 17.00.

 2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola
  w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe, rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania
  o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.

 3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływanie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązani telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

 4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, te. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje
  z dzieckiem w placówce do godz. 20.00. po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję
  o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno odbywać się pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja.

 1. Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, ze dziecko z przedszkola odbiera rodzic/ opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecka wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru osobę.

 2. Nauczyciel powiadamia dyrektora, który wydaje mu dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ opiekuna prawnego znajdującego się pod wpływem alkoholu.

 3. Jeśli rodzice/ opiekunowie odmówią odebranie dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodzica się przedłuża (tj. po godzinach zamknięcia przedszkola), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

 4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działania.

 5. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/ opiekuna prawnego w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego.

 1. Postępowanie w przypadku odebrania dziecka przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji:

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna nieuprawnionego do odbioru dziecka nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/ opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad dzieckiem.

 4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

Powrót