Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Regulamin korzystania z kart magnetycznych

ZARZĄDZENIE NR 11/2019

 

Dyrektora
 Przedszkola Publicznego nr 4 w Łęcznej

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z karty magnetycznej rejestrującej rzeczywisty pobyt (wejścia i wyjścia) dziecka w przedszkolu

 

 

Na podstawie art.68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj Dz.U. z 2019r. poz.1148) zarządzam:

§ 1

Ustala się zasady ewidencji czasu przebywania dziecka w Przedszkolu oraz obliczania opłat za świadczenia i czas przekraczający wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi (intendentowi).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2019

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej

Z dnia 18.07.2019r.

 

REGULAMIN

korzystania z karty magnetycznej

rejestrującej rzeczywisty czas pobytu (wejścia i wyjścia) dziecka

w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Łęcznej

 

 1. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.
 2. Elektroniczny system ewidencji, rejestruje czas pobytu dziecka w Przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w Przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.
 3. Przyprowadzając dziecko Rodzic (opiekun prawny) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w Przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika sygnałem dźwiękowym i świetlnym – zapala się dioda).
 4. Odbierając dziecko z Przedszkola postępuje się analogicznie jak wyżej – przyłożenie karty do czytnika.
 5. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w Przedszkolu. Pracownik przedszkola posiada elektroniczny raport zawierający ilość godzin jakie dziecko spędziło w placówce.
 6. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest opłata za całodzienne wyżywienie.
 7. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka ze względu na brak karty, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (tj. od godz. 6.00 do godz. 17.00) z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej. Każda taka sytuacja powinna być zgłoszona referentowi, celem ujęcia dziecka do przygotowania całodziennego wyżywienia.
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać dziecko najpóźniej o godz. 8.00. z uwagi na realizację Podstawy programowej  w godzinach od 8.00 do 13.00. Po tym czasie wejście do Przedszkola będzie zamknięte.
 9. Ze względu na brak w Przedszkolu grup 5 godzinnych (bezpłatnych), minimalny czas pobytu dziecka w Przedszkolu wynosi 6 godzin (tj. od godz.  8.00 do godz. 14.00). W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dziecko może być odebrane wcześniej, jak i przyprowadzone później.
 10. Rozliczenie godzinowe za pobyt dziecka w Przedszkolu odbywa się na mocy: Uchwał Nr XLIV/239/2018 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27.02.18. oraz Uchwały Nr VIII/39/201 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 24.04.19r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 11. Przedszkole daje w depozyt Rodzicom/opiekunom jedną kartę służącą
  do rejestracji jednego dziecka w systemie. Rodzic/opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie i zwrot. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do zwrotu karty w przypadku zaprzestania korzystania ze świadczeń Przedszkola. W przypadku niespełnienia w/w obowiązku, obowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości kosztu zakupu nowej karty.
 12. Oprócz karty, o której mowa w punkcie 11 istnieje możliwość nabycia kart dodatkowych. Koszt nabycia dodatkowej karty jest zgodny z obowiązującym cennikiem producenta kart i leży po stronie Rodzica/opiekuna.
 13. W przypadku zgubienia, zniszczenia, bądź innej utraty karty magnetycznej Rodzic/opiekun jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola. Na wniosek Rodzica/opiekuna zostanie wydana nowa karta. Koszt wydania nowej karty jest zgodny obowiązującym cennikiem producenta kart i leży po stronie Rodzica/opiekuna.
 14. Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu naliczania opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.
 15. Regulamin wchodzi w życie  w terminie 14 dni od podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej.

 

 

Powrót