Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej

Łęczna, dnia 16.05.2016 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej
ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna
tel./fax 81 752 16 37
e-mail:
pp5leczna@op.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.   Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej, działając zgodnie z wymogami Regulaminu Zamówień Publicznych, obowiązującego w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Łęcznej, zaprasza oferentów do składania ofert na realizację zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji kuchni w budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej.

2.        Zakres prac obejmuje:

1)   Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej w zakresie modernizacji kuchni zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane oraz obowiązującymi normami i aktualnymi warunkami technicznymi, innymi przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

2)   Prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac modernizacyjnych będących przedmiotem dokumentacji projektowej.

3)   Dokumentacja wykonawcza:

a)   projekt  robót budowlanych w zakresie wynikającym z modernizacji,

b)   opracowanie przedmiaru robót,

c)    opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

d)   opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

3.        W/w prace modernizacyjne będą wykonane w budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna.

4.        Wykonawca winien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

5.        Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oferowana za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca, przed złożeniem oferty winien zaakceptować projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania.

6.        Oferty należy składać:

- w formie pisemnej na adres Zamawiającego:

Przedszkole Publiczne Nr 4  w Łęcznej

ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna,

- na adres e-mail: pp5leczna@op.pl

- lub osobiście w budynku Przedszkola (adres powyżej) w gabinecie Dyrektora

      w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2016 r.  godz. 1300.

7.    Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia zgodnie z załączonym wzorem – załącznik nr 2.

 

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 4  Łęcznej

mgr Elżbieta Kowalczyk

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w wersji PDF

Powrót